REGULAMIN

A&A Collcetion – Oficjalna hurtownia online

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ WWW.AA-COLLECTION.PL

§ 1 Postanowienie

1.Regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży poprzez Sklep.

§ 2 Definicje

1.Sprzedawca – KALBUD ANDRZEJ KALINOWSKI NIP 5342096833 REGON 011789588
2.Klient – każdy podmiot krajowy lub zagraniczny dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
3.Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
4.Hurtownia – hurtownia internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.aa-collection.pl
5.Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Hurtowni), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6.Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
7.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8.Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
9.Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
10.Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11.Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
12.Produkt – dostępny w sklepie produkt ruchomy/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
13.Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt z Hurtownią

1.Adres Sprzedawcy: Kanie ul.Szkolna 10 05-805 Otrębusy
2.Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@aa-collection.pl
3.Numer telefonu Sprzedawcy: +48 506 577 912
4.Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
02 1050 1924 1000 0090 6409 6317
PL 18 1050 1924 1000 0097 0733 2905
5.Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6.Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-15 (GMT+1).

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, przeglądania asortymentu Sklepu, składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c) włączona obsługa plików cookies,,

§ 5 Informacje ogólne

1.Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Hurtowni internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
2.Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu przez Klienta i akceptacji Konta przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
3.Ceny podane w Sklepie w zależności od wyboru Klienta oraz wersji językowej Hurtowni mogą być podawane w różnych walutach. W przypadku przedsiębiorców polskich do ostatecznej kwoty zamówienia doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. W przypadku sprzedaży na rzecz zagranicznych Przedsiębiorców podatek VAT nie jest pobierany.
4.Na kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Hurtowni w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5.Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej/ostatecznej ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Hurtowni w opisie Produktu.

§ 6 Zakładanie Konta w Hurtowni

1.Formularz rejestracji:
a) Imię i nazwisko
b) Nazwa firmy
c) Numer identyfikacji podatkowej
d) Adres wysyłki
e) Numer telefonu
f) Adres e-mail
2.Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3.Logowanie się na Konto: podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4.Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Składnanie zamówień – Zasady

Aby złożyć zamówienie należy:

1.zalogować się do Hurtowni;
2.wybrać Produkt, następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
3.przejść do zakładki zamówienie, gdzie należy wypełnić wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia
4.wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
5.kliknąć przycisk “Składam zamówienie”. W ciągu 24h skontaktujemy się z Tobą 🙂

§ 8 Dostępne metody dostawy oraz płatności

1.Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a) Przesyłka kurierska
2.Klient może skorzystać z metod płatności:
a) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
b) Płatność za pobraniem (na terenie Polski)
3.Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Hurtowni.

§ 9 Umowa Sprzedaży

1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Hurtowni i akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę zgodnie z § 7 Regulaminu.
2.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w ciągu 24h godzin (w dni robocze) skontaktuje się z Klientem w celu przekazania informacji na temat dostępności Produktu w hurtowni. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia lub jego modyfikacji zgodnie z życzeniem Klienta. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3.W przypadku wyboru przez Klienta:
a) płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
c) płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.
4.Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5.W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
6.Początek terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
7.W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie zadeklarowanym przez Sprzedawcę podczas kontaktu telefonicznego. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta lub drogą telefoniczną.7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
8.Dostawa Produktu odbywa się na terenie Europy.
9.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
10.Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10 Reklamacja i gwarancja

Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

1.Klient zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać jego sprawdzenia w obecności kuriera i w ciągu 6 godzin poinformować Sklep mailowo o stwierdzonych nieprawidłowościach, które mogą leżeć po stronie Sklepu z obowiązkiem wykonania i przesłania stosownej dokumentacji fotograficznej pod rygorem uznania, że później opisane nieprawidłowości nie obciążają Sklepu.
2.Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Sprzedawcy.Mailowo na następujący adres e-mail: biuro@aa-collection.pl
3.W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
5.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.
6.Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkt.

§ 11 Dane osobowe w Hurtowni internetowej

1.Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Hurtowni internetowej jest Sprzedawca.
2.Dane osobowe Klientów gromadzone przez administratora za pośrednictwem Hurtowni internetowej zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3.Odbiorcami danych osobowych Klientów Hurtowni internetowej mogą być:
a) W przypadku Klienta, który korzysta w Hurtowni internetowej ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
4.Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12 Postanowienia końcowe

1.Umowy zawierane poprzez Hurtownię zawierane są w jednym z języków dostępnych w Hurtowni
2.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4.Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.